ROSI写真No237050PROSI写真

ROSI写真No237050PROSI写真

阴器者,乃诸经之总会也,因邪客于少阴厥阴之经,湿热之气与风冷之气相搏,气不得通,故结聚而阴囊肿大,总之风盛多痒,湿盛多坠,热盛多疼,如外肾肤囊肿大,痒痛坠下,此风湿袭于下也,宜疏风五芩散主之,如外肾肤囊肿光亮,此因心火移热于小肠故也,宜加味五苓散或导赤散主之,更有偏坠一证,或左或右,睾丸作肿者,此因食积不消,湿气下行故也,宜加味守效丸主之。若偏于掌边,名穿掌毒,一名穿埂毒,又名鹚痈。

凡痈疽阳盛者,初起焮肿,色赤疼痛,则易溃易敛,顺而易治,以其为阳证也。 疳泻之证多缘积热伤脾,以致水榖不分,频频作泻,法当清热渗湿,以清热和中汤主之,若泻久不愈,当渐为调理,参苓白术散主之。

若杖伤一用鲜鹿腿骨,纸包灰内煨之,以黄脆为度。 若兼麻痒,破流血水,疼痛异常者,即黑疔也,属肾火毒。

气血虚甚者,宜服十全大补汤托补之。拈时蘸香油炭火上烧红,于疮头近下斜入,向软处烙之。

瘀血凝结作痛者,初起隐隐作痛,微热微胀,将溃则色紫微痛,既溃则不疼。【方歌】回阳玉龙阴毒证,不热不疼不肿高,军姜桂芍星乌芷,主治:此膏治痈疽发背,阴阳不和,冷热相凝者,宜用此膏敷之。

足心绕<目录>外科卷上\编辑外科心法要诀【方歌】太阴肺经起乳上,系横出腋臑中廉,达肘循臂入寸口,【注】手太阴肺经,起于乳上三肋端,去中行旁开六寸,腋前外湾而至臑间,由臑中廉达肘内,循臂里,迥前廉,入寸口,上鱼际,终于手大指内侧,去爪甲角加韭叶。用时勿令见火,以重汤纯化,红缎摊贴。

Leave a Reply