人shou杂交AV番号

人shou杂交AV番号

若大行小难,腹微满气,兼复苦渴,患此之后,寻复舌大不得语者,速饮栀子汤。  <篇名>治小儿头面身体疮方第二十七内容:《病源论》云∶腑脏热盛,热气冲发皮肤而外有风湿折,与血气相搏则生疮。

戊午年生,寿八十一,食麻。《灵奇方》云∶取黄土酒和,涂帐内户下方圆一寸,至老相爱。

其状脚烦热而腰痛也。 是时,男女未分,故未满三月者,可服药方术,转之令生男也。

煮甘草,地榆,及热,以洗之。 又云∶先出手者,嚼盐涂儿掌中。

春加神精一分,更生二分;夏加周盈三分、长生二分;秋加神精一分、日精二分;冬加日精三分。中冷则成伤寒,壮热如烧,小大惶怖,不知是伤寒也,皆谓药发耳。

先将儿至碓头祝之曰∶坐汝令儿某甲称儿名也,阴称故灸汝三七一,灸讫,便牵小儿令茎以下向佳囊缝,当阴以所着处灸缝上七壮即消,有验。 《刘涓子方》云∶取腊月猪屎烧末敷之,良。

Leave a Reply